IJUSTICE-DEMOCRACY

Institute for justice and democracy / Институт за правосъдие и демокрация

Въпроси на „Институт за правосъдие и демокрация“ Фондация към кандидата за председател на ВКС – съдия Галина Захарова

ДО

ПЛЕНУМА НА

ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

СЪДИЯ ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВА ЗАХАРОВА

по процедура за избор на председател на Върховния касационен съд (ВКС) на Република България, открита с Решение на Пленума на ВСС по протокол № 17/30.09.2021 г.

от:

„ИНСТИТУТ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И ДЕМОКРАЦИЯ“ ФОНДАЦИЯ, изписваща се на латиница, както следва: [“INSTITUTE FOR JUSTICE AND DEMOCRACY” FOUNDATION], фондация, надлежно учредена и съществуваща съгласно законите на Република България, вписана в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по Вписванията, под ЕИК 206738485, със седалище и адрес на управление: обл. Бургас, общ. Айтос, гр. Айтос, п.к. 8000, ул. „Хаджи Димитър“ № 28, вх. 2, ет. 3, ап. 1, представлявано от Директора (действителен фактически и законен представител) г-н КРАСИМИР АТАНАСОВ РУСЕВ [KRASIMIR ATANASOV RUSEV],

В Ъ П Р О С И

към кандидата за заемане на длъжността на Върховния касационен съд (ВКС) на Република България – съдия ГАЛИНА ВЛАДИМОРОВА ЗАХАРОВА

правно основание: чл. 173, ал. 8 от Закона за съдебната власт (ЗСВ)

УВАЖАЕМА СЪДИЯ ЗАХАРОВА,

ПРЕДВАРИТЕЛНИ СЪОБРАЖЕНИЯ:

             Юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, професионалните организации на съдиите, прокурорите и следователите, висши училища и научни организации не по-късно от 7 дни преди изслушването могат да представят на Висшия съдебен съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. Представените становища и въпроси се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в срок до три дни след представянето им при спазване на изискванията за защита на личните данни (чл. 173, ал. 8 от ЗСВ).

          В петък, 14 януари 2022 г., Висшият съдебен съвет (ВСС) ще проведе избор за следващия председател на Върховния касационен съд (ВКС). Срокът по чл. 173, ал. 8 от ЗСВ е инструктивен и е въведен в полза на преобладаващия обществен интерес, като изтичането му не отнемане възможността на даващите/депозиращите становище и въпроси относно (към) кандидата за председател на ВКС.

        „ИНСТИТУТ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И ДЕМОКРАЦИЯ“ ФОНДАЦИЯ, изписваща се на латиница, както следва: [“Institute for justice and democracy”] изпълнява изискуемите от закона предпоставки и притежава легитимация за отправяне на въпроси и даване на становище на кандидата за председател на ВКС – ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВА ЗАХАРОВА [GALINA VLADIMIROVA ZAHAROVA], съдия във Наказателна колегия на ВКС.

         Според „ИНСТИТУТА ЗА ПРАВОСЪДИЕ И ДЕМОКРАЦИЯ“ ФОНДАЦИЯ цялостният прочит на концепцията на кандидата за председател на ВКС – съдия ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВА ЗАХАРОВА (регистрационен индекс ВСС-14510/11.11.2021 г.) във всичките й нейни части разглеждана – като интегрално цяло от съставящите я пасажи (страница 16 – 33 глава III.1. Мерки за укрепване на кадровия потенциал на ВКС и регулиране на натовареността; III.2. Последователно и безкомпромисно отстояване на независимостта на съда и съдиите; III.3. Осигуряване на върховенството на правото; III.4. Утвърждаване на самоуправлението във ВКС; III.5. Взаимодействие с НИП; III.6. Засилване на административния капацитет на ВКС чрез обезпечаване на мотивирани и компетентни съдебни служители; III.7. Обобщено стратегическите измерения на лидерството на Върховния касационен съд следва да се проявят в посочените в III.7.1.б. „а“ – „ж“ и III.7.2.б. „а“ – „в“; III.7.3.б. „а“ – „в“) притежава пълнота, завършеност и концептуални идеи, които ще повишат качеството на правораздаването и правоприлагането, като ВКС в пълна степен ще осъществява върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите от всички съдилища по чл. 124 от Конституцията на РБ.

При все това, „ИНСТИТУТА ЗА ПРАВОСЪДИЕ И ДЕМОКРАЦИЯ“ ФОНДАЦИЯ счита, че цялото българско общество изпитва очевидна нужда от процедури по избор на председател на ВКС, респективно ВАС и главен прокурор, които да бъдат прозрачни, публични и в съответствие с принципите за състезателност и равенство, като тук само grosso modo (общо, в общи линии) ще посочим, че в контекста на изложеното от Вас нашите въпроси са:

  1.      Какво правно тълкуване влагате в латинската сентенция, че „председателя на ВКС” е “primus inter pares”?

     2. Одобрявате ли идеята за въвеждане на правната фигура на магистрат, който да бъде определен на случаен принцип по чл. 9 от ЗСВ, който да разследва при наличие на данни за извършено престъпление и законен повод главния прокурор на Република България и който след приключване на разследването да не бъде кариерно зависим от разследваното лице, т.е. да бъде назначен за съдия във Върховния касационен съд? Ако „НЕ“, то какъв според Вас е по-подходящия –вариант?

3.     Одобрявате ли идеята за въвеждане на правната фигура на магистрат, който да бъде директора на НСлС или пенсиониран магистрат[1], който да разследва при наличие на данни за извършено престъпление и законен повод главния прокурор на Република България? Ако „НЕ“ – то какъв според Вас е по-подходящия вариант?

4. Според Вас необходимо ли е реформа на „съдебната карта“? Ако „ДА“ – то в какво според Вас трябва да се изразява (например изменения и допълнения в процесуалните закони, в частта им относно родовата и местната подсъдности и/или други)?

5.1.     В своята концепция поддържате, че в практика на държавите-членки на Европейския съюз за председател на Върховния съд се избира съдия от този съд. Считате ли, че тази практика следва да намери приложение и по отношение на фигурата на главния прокурор, т.е. за главен прокурор да бъде избран прокурор от Върховна прокуратура?

5.2.  Необходими ли са конституционни и законодателни изменения и допълнения по разделяне на Висшия съдебен съвет на Висш съдебен съвет, в който да се съобразят всички препоръки на Венецианската комисия и приоритет да имат „съдиите, избирани от съдии“ и Висш прокурорски съвет?

6.     Считате ли, че настоящата конституционна и законодателна уредба за удачна, изразяваща се в това, че в гласуването за председател на ВКС и ВАС вземат участие и членове на Прокурорска колегия? Считате ли, че настоящата конституционна и законодателна уредба за удачна, изразяваща се в това, че в гласуването за главен прокурор вземат участие членове на Съдийската колегия?

7.   Какво е Вашето правно мнение като правораздаващ и правоприлагащ съдия в Наказателна колегия на ВКС относно Концепцията за наказателна политика 2020-2025 г. и как ВКС може да подпомогне?

8.   Смятате ли, че по време на действие (продължителността) на мандата на председателя на ВКС същият следва да правоприлага и правораздава (разглежда и разрешава правни спорове) по начин, по който правприлагат и правораздават другите съдии във ВКС или основен фокус на председателя на ВКС следва да бъде административното ръководство?

9.   Смятате ли, че е необходимо конституционно изменение на чл. 129, ал. 2 от Конституцията на РБ, с което да се намали продължителността на мандата на председателя на ВКС, респективно председателя на ВАС и главния прокрурор?

10.01.2022 г., гр. Бургас

За „Институт за правосъдие  и демокрация“ Фондация:

_______________________________________

/КРАСИМИР А. РУСЕВ – Директор и член на Настоятелството/


[1] CDL-AD(2017)018 09/10/2017 -Bulgaria – Opinion on the Judicial System Act, adopted by the Venice Commission at its 112th Plenary Session (Venice, 6-7 October 2017), както и CDL-AD(2019) 031 Opinion № 968/2019 г. European Commission for democracy trough law (Venice Commission) Bulgaria opinion on draft amendments to the criminal procedure code and judicial system act concerning criminal investigations against top magistrates (Venice, 6-7 December 2019), като в последната се обсъжда по-конкретно от г-н Мартин КАЙЕР (заместник-член, Нидерландия) следното като възможност: „създаването на длъжност на ad hoc специален прокурор – или дори резервен списък на ad hoc прокурори – който би могъл да встъпи в длъжност и да поеме прокурорски функции в случаите, когато главният прокурор може да бъде замесен.

Published by

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s