IJUSTICE-DEMOCRACY

Institute for justice and democracy / Институт за правосъдие и демокрация

Начало

Институт за правосъдие и демокрация“ (ИПД), което се изписва и на английски език по следния начин: “Institute justice and democracy“ (IJD), е основан през 2020 г. като фондация в обществена полза. Институтът е неполитическа организация и осъществява своята дейност съгласно българското законодателство и Учредителния й акт.

Основните цели на Фондацията са: предоставяне на опит и познания за утвърждаване на върховенството на закона и подобрява на правната рамка, инстуциите и организациите с оглед стимулиране развитието на гражданското общество; продължаване на реформата в съдебната система в Република България, като реализира конкретни инициативи и проекти в областта на съдебната реформа с цел нейното ускоряване; запознаване на българската общественост и държавните институции с достиженията на българската и чуждестранната правна доктрина и юриспруденциалното развитие на действащото право.